Wyślij

Aktualności na e-mail.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o tym co dzieje się w przedszkolu zostaw nam swój adres e-mail.


Projekt

 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słoneczna Polana” w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2019 r. realizuje projekt pn. „Pozwól mi poznać świat”

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych, w tym dzieci z niepełnosprawnością, poprzez dostosowanie i rozszerzenie oferty Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Słoneczna Polana” oraz podniesienie specjalistycznych kwalifikacji kadry.

Cele szczegółowe:

1.       Wzbogacenie i uelastycznienie oferty edukacyjnej oraz uzupełnienie jej działaniami o charakterze ogólnorozwojowym celem lepszego dostosowania do zdiagnozowanych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, w kontekście niwelowania dystansu w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością.

2.       Zapewnienie maksymalnych możliwości rozwoju dzieci przedszkolnych, w tym dzieci z niepełnosprawnością zagrożonych marginalizacją, poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej Przedszkola o bezpłatne terapie i zajęcia edukacyjne.

3.       Modelowanie, projektowanie, pobudzanie, zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność intelektualną oraz ruchową, jak również poprzez wyposażenie Przedszkola w niezbędny sprzęt i oprogramowanie, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyjętych w projekcie założeń

4.       Podniesienie kwalifikacji kadry Przedszkola w zakresie prowadzenia terapii metodami Tomatisa, Johansena i Neuroflow.

Planowane efekty

Dzięki realizacji projektu zakupimy narzędzia do pogłębionej diagnozy dzieci, dzięki czemu będzie można je zakwalifikować do odpowiedniej grupy i przeprowadzić terapie, a także zdiagnozować i wesprzeć dzieci, które kwalifikują się do pogłębionej diagnozy, a nie posiada orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ani opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. Będą realizowane dodatkowe zajęcia dla dzieci przedszkolnych w tym dla dzieci z niepełnosprawnością dzięki którym znacznie wzrośnie jakość edukacji w naszej placówce. Projekt pozwoli doposażyć sale, w której będą przebywać dzieci oraz sale gdzie odbywać się będą zajęcia dodatkowe.

Całkowita wartość projektu: 579 110,00 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 463 288,00 zł

Projekt Pozwól mi poznać świat jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.


Widget by : All Blogging Tips